Privacy

Brugge Leest hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Brugge Leest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Brugge Leest is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

bruggeleest@brugge.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en hoe lang bewaren we die?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, namelijk om Brugge Leest in staat te stellen je verder te contacteren aangaande aanbod, diensten en acties (nieuwsbrief), voor onderzoeks- en statistische doeleinden via het opstellen van collectieve profielen (cookies website en nieuwsbrief), en om het profiel van onze stadslezers te kunnen aanmaken en beheren.

Na afloop van de bewaartermijn (zie onder) worden jouw persoonsgegevens door Brugge Leest gewist.

BIJ GEWOON BEZOEK VAN DE WEBSITE

Wanneer je de website bezoekt, worden via cookies volgende gegevens verzameld:

  • Anonieme of geaggregeerde gegevens in het kader van websitegebruik, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina's, ‘liken’ van recensies;
  • Loggegevens van gebruikersactiviteiten, bv. IP-adres.

Je geeft zelf toestemming voor het gebruik van cookies (met uitzondering van essentiële cookies, die zijn noodzakelijk opdat de website goed zou functioneren) en kan je cookievoorkeuren instellen via “cookie instellingen” in de footer van de website.

Meer informatie over het gebruik van cookies en de bewaartermijn ervan lees je in onze cookie policy (zie footer van de website).

NIEUWSBRIEF

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief. Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je jezelf daarvoor inschreef via onze website (toestemming betrokkene/opt in via website bruggeleest.be – service MailChimp).

We verzamelen en bewaren daartoe volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres.

We bewaren deze gegevens zolang deze dienst bestaat en door jou wordt gebruikt.


Je kan je altijd uitschrijven door de link onder elke nieuwsbrief te gebruiken.

Inzage krijgen in jouw gegevens die verzameld zijn voor de nieuwsbrief, kan op simpel verzoek door een mail te sturen naar bruggeleest@brugge.be.

STADSLEZER

Wij verwerken jouw persoonsgegevens opdat je een profiel als stadslezer zou kunnen aanmaken en beheren, en via dat profiel informatie, leestips, … op de website zou kunnen plaatsen. We doen dit enkel als je daarvoor zelf expliciet toestemming geeft op het moment dat je een profiel als stadslezer aanmaakt (toestemming betrokkene/opt in via website bruggeleest.be).

We verzamelen en bewaren daartoe volgende gegevens: login-gegevens (e-mailadres, paswoord); gegevens van de stad of instelling (naam stad, bibliotheek); loggegevens van beheersverrichtingen; identificatiegegevens (naam, voornaam, foto); aanvullende informatie/persoonlijke voorkeuren (onder meer type lezer, relatie met lezen, motto, beschrijving, antwoorden op aantal persoonlijke vragen, leestips, ...).

We bewaren je profielgegevens zolang je een actief profiel als stadslezer hebt. Persoonsgegevens die je aanvullend als stadslezer verstrekt en die desgevallend op de website gepubliceerd worden, blijven bewaard zolang dit relevant is voor het doel van de website. Op jouw expliciete vraag worden deze persoonsgegevens meteen verwijderd.

Inzage krijgen in jouw gegevens die verzameld zijn voor de nieuwsbrief, kan op simpel verzoek door een mail te sturen naar bruggeleest@brugge.be.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven;
• het bewaren en gebruiken van ledeninfo (software ledenadministratie).

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 13 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

• Alle personen die namens Brugge Leest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je kan je verzoek richten naar bruggeleest@brugge.be.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Wijziging privacyverklaring

Brugge Leest kan deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18 september 2020.

Pas je cookie-instellingen aan